Baldy Ski Resort

flag British Columbia

v.1.0.2 dec 2020

Towns nearby Baldy Ski Resort

Oliver
🚘
88%
⏱️
91%
Osoyoos
🚘
96%
⏱️
100%

Airports nearby Baldy Ski Resort

🚘
61%
⏱️
63%
🚘
100%
⏱️
100%